Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Het register Affect Fobie Therapie (AFT) binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

dakje

Lid worden van het register AFT stelt onderstaande opleidingseisen als voorwaarde.

Opleidingseisen ten behoeve van het registerlidmaatschap AFT

Na afronding van de basiscursus en voortgezette opleiding in de AFT wordt de kandidaat opgenomen in het register Affect Fobie Therapie binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP).

De opleiding tot AFT therapeut en registerlid AFT bevat de volgende onderdelen:

Basiscursus AFT
Minimaal aantal uren: 24 uur cursorisch onderwijs
Startvoorwaarde: GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Psychiater, of hiervoor in opleiding

Vervolgcursus AFT
Minimaal aantal uren: 40 uur cursorisch onderwijs
Startvoorwaarde: GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch psycholoog, Psychiater, of hiervoor in opleiding

Minimaal aantal uren: 8 x anderhalf uur groepssupervisie
Startvoorwaarde: Met goed gevolg min. 24 uur basiscusus AFT afgerond

Individuele supervisie AFT
Minimaal aantal uren: 25 x 45 minuten
Startvoorwaarde: Met goed gevolg min. 24 uur basiscursus AFT afgerond en begonnen met vervolgcursus AFT

Uitzondering: in geval de AFT vervolgopleiding gestart is in 2022 of eerder, geldt een minimum eis van 15 x 45 minuten.

Leertherapie in een van de erkende specialistische psychotherapieverenigingen
Minimaal aantal uren: 50 x 45 minuten

Om de opleiding tot Registerlid AFT te starten en te kunnen beginnen met de Basiscursus AFT dient men te voldoen aan de volgende vooropleidingseisen: Registratie in het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde register (BIG-Register) als GZ-psycholoog (Wet BIG-art 3), Psychotherapeut (Wet BIG-art 3), Klinisch psycholoog (Wet BIG-art 14) en Psychiater (Wet BIG-art 14) of hiervoor in opleiding.

Om met de Vervolgopleiding AFT te kunnen beginnen dient de 24 uur basiscursus AFT gevolgd te zijn bij een door het register erkende AFT-opleider.

Alle gevolgde onderdelen uit de opleiding zijn geldig voor de duur van tien jaar tenzij gebleken is dat werkzaamheden en bij- en nascholingstrajecten een andere duur legitimeren. Dit is ter beoordeling van de Opleidingscommissie van het Register AFT.

Dispensatie voor een afwijkende leerroute (bijvoorbeeld wanneer de supervisie gevolgd is voorafgaand aan de basiscursus) dient bij de Opleidingscommissie van het Register AFT aangevraagd te worden.

Inhoudelijke toelichting van het cursorisch onderwijs

1. Basiscursus

In de basiscursus worden de grondbeginselen van de AFT geleerd en wordt er geoefend met deze in de in praktijk toepassen.

Doelen van de basiscursus:

 • Kennis van de basisbegrippen en –principes van AFT
 • Klachten kunnen vertalen in een innerlijk conflict
 • Vaardigheden in het herkennen en bewerken van afweermechanismes
 • Vaardigheden in het hanteren van de methoden van affectbewerking en angstregulering hanteren en de methode om innerlijke beelden te herstructureren

Werkwijze:
Theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. 

Toetsing:
De basiscursus wordt afgesloten met een eindopdracht. De opdracht betreft toepassing van het geleerde op eigen casuistiek en reflectie hierover.

2. Vervolgcursus

In de vervolgcursus wordt de AFT behandeling in een breed theoretisch en klinisch relevant psychodynamisch kader geplaatst. Zo leert de cursist bij de reconstructie van het zelf ook de psychoanalytische theorie over het zelf, over gehechtheid en over affectregulatie.

Doelen van de vervolgcursus:
Indiceren en zelfstandig uitvoeren van een AFT. Onder meer aandacht voor:

 • Psychoanalytische theorie over intrapsychisch conflict en defect
 • Ontwikkelingsperspectief (ontwikkelingsprofiel)
 • Formuleren van een centraal conflict
 • Herkennen en reconstructie van de afweer
 • Psychoanalytische theorie over afweer en weerstand
 • Reguleren van angst, schuld en schaamte
 • Psychoanalytische theorie over angst, schuld en schaamte
 • Reconstructie zelfgevoel; onderscheid tussen zelf en de ander
 • Psychoanalytische theorie over het zelf, objectrelatie, gehechtheid en affectregulatie
 • Afsluiten van de AFT psychotherapie
 • Gebruikmaken van ATOS en ATOS therapeutschalen. Scoren van (eigen) therapieën
 • Overeenkomsten en verschillen met andere stromingen binnen de kortdurende psychoanalytische psychotherapie (Davanloo, Fosha, KPSP)

Werkwijze:
Theoriebespreking, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. 
Daarnaast vindt groepssupervisie plaats, waarbij de deelnemers reflecteren op hun eigen functioneren als AFT therapeut. Hiertoe presenteren zij eigen casuïstiek via DVD opnames.

Toetsing:
Presenteren van een DVD opname van een zelf uitgevoerde AFT behandeling en een reflectieverslag over deze behandeling.

Cursusaanbod
De basiscursus en de vervolgcursus worden gegeven bij de RINO Amsterdam (voor info zie: www.rino.nl) en de RINO Zuid te Eindhoven (voor info zie: www.rinozuid.nl). De basiscursus wordt tevens gegeven bij RINO Groep te Utrecht (www.rinogroep.nl) Op verzoek kunnen cursussen elders in het land gegeven worden voor groepen of incompany.

Supervisie/intervisie
Voor info over locatie, tijd en kosten wordt verwezen naar de lijst van AFT supervisoren op de website.

Bij en nascholing AFT
Jaarlijks zal een studiedag AFT georganiseerd worden voor alle AFT register therapeuten, supervisoren en docenten. Actieve deelname in de vorm van een voordracht, lezing of casuïstiekbespreking wordt op prijs gesteld. Voor info: info@nvpp.nl

Registerlidmaatschappen AFT

AFT therapeut
Klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en GZ-psychologen, die voldoen aan alle opleidingseisen en AFT zelf blijven uitvoeren.

AFT supervisor
Voorwaarden om erkend te kunnen worden als AFT supervisor:

 • erkenning als NVP supervisor of NVPP supervisor
 • 2 jaar Registerlid AFT
 • bij voorkeur leersupervisie gevolgd bij een AFT supervisor

Contactpersoon voor registerleden die supervisor willen worden: Ruth Quadvlieg (info@praktijkquadvlieg.nl / 06-40323244)

Voor informatie ten aanzien van het register: info@nvpp.nl