Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Opleiding in de psychoanalytische psychotherapie

dakje

De opleiding in de psychoanalytische psychotherapie is bedoeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (dan wel hiertoe in opleiding), die zich verder willen specialiseren in het psychoanalytisch gedachtegoed en haar toepassingen.

Alleen degenen die de BIG registratie Psychotherapeut hebben mogen zich na het volgen van de NVPP opleiding psychoanalytisch psychotherapeut noemen. Onze opleiding is een specialistische psychotherapie opleiding, die niet leidt tot inschrijving in dit register. Psychiaters die na 1998 zijn opgeleid zijn wel bevoegd en bekwaam om psychotherapie uit te oefenen, maar mogen zich alleen dan (psychoanalytisch) psychotherapeut noemen, als zij tevens staan ingeschreven in het BIG-register voor psychotherapeuten en hiervoor zelf een aanvraag hebben ingediend.

De kandidaat wordt opgeleid tot het uitvoeren van psychoanalytische behandelingen (het hele spectrum, van kortdurend tot langdurend, van openleggend tot steunend-structurerend), met daarbinnen ook aandacht voor meerdere registerbehandelingen. In de loop van de opleiding wordt er een brede theoretische en technische basis gelegd voor de klinische praktijk.

Na het afronden van de opleiding is men bekwaam in deze evidence-based vorm van psychotherapie die voldoet aan de criteria van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ die Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. Voor meer informatie hierover zie deze factsheet.

Na het starten van de opleiding wordt de kandidaat automatisch aspirant-lid van de NVPP. Na het succesvol afronden van alle opleidingsonderdelen wordt men toegelaten tot het gewoon lidmaatschap.

De opleiding wordt aangeboden in Amsterdam, en bij voldoende aanmeldingen ook in Eindhoven en Groningen. In Amsterdam start in principe ieder jaar in september een nieuwe opleidingsgroep.

Opzet opleiding

De opleiding in de psychoanalytisch psychotherapie bestaat uit de volgende onderdelen (zie voor een uitgebreidere omschrijving de zgn. praktische wegwijzer NVPP opleiding versie maart 2024

  • Theoretische en technische cursus
  • Supervisie
Leertherapie

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is een eigen psychotherapie van minstens 2 keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch leertherapeut (AVL of PVL). Deze leertherapie start parallel aan het begin van de eerste  opleidingstherapieën onder supervisie. Zie de ledenlijst voor een overzicht van erkende leertherapeuten.

Theoretische en technische cursus

De theoretische en technische cursus duurt 4 jaar (ongeveer 37 wekelijkse dinsdagavonden per jaar, 3 uur per avond).

Voor de inhoud van de theorieblokken zie hier het Opleidingscurriculum NVPP opleiding Amsterdam 2024-2028. Parallel aan de theorie loopt elk jaar ook een technisch seminar waar behandelingen van cursisten voor een lange periode gevolgd worden. Aan de hand van deze behandelingen wordt ingegaan op aspecten van de theorie van de techniek. Tijdens de opleiding wordt ook een baby-observatie gedaan, een Gehechtheids Biografisch Interview (GBI) practicum en een practicum indicatiestelling.

Supervisie

In het kader van de opleiding worden tenminste 5 verschillende soorten psychoanalytische psychotherapieën gesuperviseerd, bij minimaal 3 verschillende NVPP erkende supervisoren. De duur van de supervisie bedraagt minimaal twee jaar bij elk van de supervisoren. Het totaal aantal supervisie-uren waaraan voldaan moet worden is tenminste 125. Er worden hierin minstens 500 uur (sessies) gesuperviseerd.

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen kan de kandidaat (deels) in aanmerking komen voor een vrijstelling. Dit kan tijdens de aanmeldingsprocedure aangevraagd worden.

Voor supervisie kan er maximaal voor 50 van de 125 uur vrijstelling worden verleend, mits deze supervisies in het kader van een (basis) opleiding plaats hebben gevonden, die door de toelatingscommissie geaccrediteerd is en als de supervisoren door de NVPP erkend zijn.

Studiedag NVPP

Jaarlijks organiseert de NVPP op de eerste vrijdag van november een studiedag voor alle leden en geïnteresseerden. Het is een dag waar bekende sprekers uit binnen- en buitenland lezingen presenteren rondom een relevante thema voor de psychoanalytische theorie en praktijk. Van kandidaten wordt verwacht hier aan deel te nemen. Voor hen geldt een gereduceerd tarief.

Kosten

Kennismakingsprocedure: 175 euro.
Theoretische en technische cursus: ca. 2600 euro per jaar.

Men moet rekening houden met de kosten van de supervisie, de leertherapie en de aan te schaffen literatuur.

Aspirant-lid lidmaatschap (inclusief abonnement op het Tijdschrift voor de Psychoanalyse en haar toepassingen): 233,45 euro per jaar.

Aanmelding en kennismakingsprocedure

U kunt uw belangstelling kenbaar maken voor het volgen van de opleiding in de psychoanalytische psychotherapie bij het secretariaat van de NVPP (via info@nvpp.nl). Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van uw curriculum vitae en een motivatiebrief waaruit blijkt wat uw ervaring met psychotherapie is en of u reeds een psychoanalytische (leer)therapie of psychoanalyse gevolgd heeft.

Hierna wordt in een of meerdere gesprekken uw kennis en vaardigheid op het gebied van de psychoanalytische psychotherapie in kaart gebracht. Ook eventuele verzoeken om dispensatie voor onderdelen van de opleiding komen hier aan de orde.

Uit deze gesprekken volgt een opleidingsadvies, dat een geldigheidsduur van 2 jaar heeft.

De eerstvolgende opleiding waarvoor u zich kunt aanmelden start per september 2024

Overige informatie

Per opleidingsjaar wordt accreditatie aangevraagd bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Kandidaten krijgen tijdens de duur van hun opleiding gratis toegang tot PEP web, een online database van psychoanalytische literatuur.

Opleidingsreglement en Huishoudelijk reglement

Toelatingsreglement tot het lidmaatschap van de NVPP 


Overzicht supervisoren NVPP

Voor een overzicht van de supervisoren NVPP, kijk in de Ledenlijst