Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

TOELATINGSREGLEMENT NVPP

dakje

Zoals laatstelijk vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 21 juni 2019

Inleiding

In dit toelatingsreglement wordt beschreven aan welke eisen en voorwaarden de aanvrager dient te voldoen om belangstellend, aspirant of gewoon lid te kunnen worden van de vereniging. Ook wordt aangegeven wat de procedurele gang van zaken is bij het aanvragen van het lidmaatschap.
Ten aanzien van de toelatingseisen bestaat een aantal dispensatie mogelijkheden. Deze zijn beschreven in het hoofdstuk Dispensaties van het Opleidingsreglement.
In het Opleidingsreglement wordt verder een aantal zaken betreffende de organisatie en de inhoudelijke aspecten van de opleiding nader beschreven.

Toelatingseisen

A  Toelatingseisen voor het belangstellend lidmaatschap

 • het bestuur stelt de relevantie van het belangstellend lidmaatschap voor een aanvrager vast.

B  Toelatingseisen voor het aspirant lidmaatschap

 • het volgen van een door de vereniging erkende opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut, op basis van een door de Toelatingscommissie opgesteld opleidingsadvies.

C  Toelatingseisen voor het gewone lidmaatschap

 • opgenomen zijn in het register van de wet BIG als psychotherapeut, of als GZ-psycholoog met als specialisatie klinisch-psycholoog, of als arts met als specialisatie psychiater of BIG-registratie als psychiater.
 • het hebben gevolgd (of volgen) van een leerbehandeling zoals omschreven in art. 3.6 van het Opleidingsreglement.
 • het gevolgd hebben van een theoretisch-technische opleiding van de vereniging of een daarmee gelijk te stellen en door de vereniging erkende opleiding.
 • het gevolgd hebben van min. 125 uur supervisie bij door de NVPP erkende supervisoren onder de volgende condities:
  • over 5 individuele psychoanalytische psychotherapieën
  • deze psychotherapieën zijn bij voorkeur als volgt verdeeld:
    • minimaal 1 inzichtgevende therapie 2 x p w
    • minimaal 1 inzichtgevende therapie 1 x p w
    • minimaal 1 inzichtgevende therapie 1 x p w kort
    • minimaal 1 steunend-structurerende therapie 1 x p w
    • minimaal 1 steunend-structurerende therapie 1 x p 2 w.
  • Psychodynamische psychotherapieën, die onder het behandelgebied van een door de NVPP erkend register vallen, maken ook onderdeel uit van bovengenoemde verdeling.
  • Beschikken over een ervaring van minimaal 1000 uur individuele psychoanalytische psychotherapie gedurende de 5 jaar direct voorafgaand aan de aanvraag van het gewone lidmaatschap.


D Toelatingseisen voor het registerlidmaatschap

Deze worden beschreven in het desbetreffende Registerreglement.

Procedure van toelating tot het lidmaatschap

De voordracht tot toelating als gewoon lid of lid specialist van de vereniging door het bestuur aan de leden kan alleen geschieden nadat aan het bestuur een positief advies is uitgebracht door de Toelatingscommissie. Over de toelating tot het aspirant lidmaatschap beslist de Toelatingscommissie, over toelating tot het belangstellend lidmaatschap beslist het bestuur. Over de toelating tot het registerlidmaatschap beslist het bestuur van het desbetreffende register.
Hierna wordt de procedure beschreven die gevolgd moet worden bij het aanvragen van het belangstellend lidmaatschap, het aspirant lidmaatschap, het gewone, het specialistische lidmaatschap en het registerlidmaatschap van de vereniging.

A Aanvraag lidmaatschap
Applicant vraagt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur van de vereniging de benodigde aanvraagformulieren aan. Toegestuurd worden dan:

 1. Voor het belangstellend lidmaatschap:
  • Procedurebeschrijving.
  • Aanvraagformulier belangstellend lidmaatschap.
 2. Voor het aspirant lidmaatschap:
  Tot het aspirantlidmaatschap wordt men automatisch toegelaten zodra men door de toelatingscommissie tot de opleiding is toegelaten.
 3. Voor het gewone lidmaatschap:
  • Procedure beschrijving.
  • Aanvraagformulier gewoon lidmaatschap.
  • Formulier te ondertekenen door de eigen psychoanalyticus/psychoanalytisch leertherapeut.
  • Formulier te ondertekenen door de verantwoordelijke opleider(s) betreffende de gevolgde theoretisch-technische cursus.
  • Formulieren te ondertekenen door de supervisoren.
  • Formulier betreffende de 1000 uur ervaring in individuele psychoanalytische psychotherapie, te ondertekenen door de aanvrager. N.B. Het gewone lidmaatschap moet worden aangevraagd binnen acht jaar na het verkrijgen van het aspirantlidmaatschap.
 4. Voor registerleden:
  • Aanvraagformulier voor het betreffende registerlidmaatschap.


B. Verdere gang van zaken bij het gewone lidmaatschap

 1. Applicant stuurt de ingevulde en ondertekende formulieren op naar de
  secretaris van het bestuur van de vereniging.
 2. Na controle op de volledigheid van de aanvraag stuurt deze (kopieën van) het materiaal voor advisering van het bestuur door naar de leden van de toelatingscommissie.
 3. Na bestudering van de stukken voeren deze onderling overleg.
  Aan alle gestelde eisen moet zijn voldaan en de verklaringen van de opleiders van de
  theoretisch/ technische opleiding en van de supervisoren moeten positief zijn.
 4. In geval van twijfel wordt overlegd met de secretaris van het bestuur.
 5. De secretaris van de toelatingscommisie zendt vervolgens een advies betreffende de
  aanvraag naar de secretaris van het bestuur.
 6. Indien het bestuur tot een positief besluit komt draagt de secretaris er zorg voor dat de applicant wordt voorgedragen aan de leden van de vereniging voor het betreffende
  lidmaatschap van de vereniging.
 7. Indien er geen bezwaren binnenkomen, krijgt de applicant de officiële uitslag schriftelijk toegestuurd.
 8. Vervolgens wordt l exemplaar van elk formulier van de aanvraag opgeborgen in het archief. Alle kopieën worden vernietigd.
 9. Bij afwijzing van de aanvraag door het bestuur bestaat de mogelijkheid van beroep.