Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

dakje
Wat is DIT?

DIT is een psychodynamische psychotherapie gebaseerd op recente ontwikkelingen in de psychoanalytische theorie met accenten op de interpersoonlijke theorie van Sullivan, de gehechtheidstheorie, de objectrelatietheorie en de theorie over het mentaliseren. Kenmerkend voor DIT is het werken met een interpersoonlijk focus en het werken met een vooraf afgesproken aantal sessies, wat gezien wordt als procesversnellers.

DIT is aanvankelijk ontwikkeld als een tijd-gelimiteerde, individuele psychotherapie voor mensen met een stemmings- of angststoornis. Inmiddels wordt DIT ook toegepast voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek (cluster C en/of high level borderline persoonlijkheidsstructuur) en voor mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). DIT wordt dan aangeboden als individuele therapie en als groepstherapie en zowel ambulant als in deeltijd. Uit verschillende, empirische studies (1, 2, 3) is gebleken dat DIT een effectieve behandeling is.

Voor wie?

DIT is bedoeld voor mensen die tegen problemen aanlopen met hun eigen manier van doen en in het contact met anderen, wat vaak gepaard gaat met gevoelens van angst en/of depressie en/of lichamelijke klachten zonder duidelijke somatische verklaring. Deze problemen vinden dikwijls hun oorsprong in het verleden. De eerder opgedane ervaringen in de omgang met anderen bepalen hoe men – zich niet of nauwelijks bewust – nu naar zichzelf en anderen kijkt, hoe men zich daarbij voelt, en hoe men geneigd is zich in het contact met anderen te gedragen. Voorbeelden zijn een negatief zelfbeeld, moeite om voor zichzelf op te komen, angst voor een negatieve beoordeling door anderen, bang om verlaten te worden, alles onder controle willen houden, moeite met het herkennen en hanteren van emoties, en lichamelijke klachten die geassocieerd zijn met spanningen en onlustgevoelens. Door dit soort klachten kan men vastgelopen zijn op een of meerdere terreinen in het leven (intieme relaties, familie, vriendschappen, werk).

Met DIT kan echter niet iedereen worden geholpen. DIT is niet geschikt voor mensen met verslavingsproblemen (drugs, alcohol, medicijnen), actuele psychose, acute crisis, zelfbeschadigend gedrag of suïcidedreiging (eerst stabilisatie) of ernstig agressief gedrag. Bij ernstige depressies of angstklachten en/of ernstige eetproblematiek zal ook eerst de psychiatrische stoornis adequaat behandeld dienen te worden.

Ook bij ernstige actuele psychosociale problemen op het gebied van wonen, financiën, samenleven en persoonlijke hygiëne of bij beperkte (verbale) vermogens zal men niet van DIT kunnen profiteren.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Binnen DIT richten de interventies zich, mede aan de hand van de behandelfocus in het hier-en-nu, op het vergroten van het mentaliserend vermogen en daarmee ook op verbetering van de emotieregulatie. Het doel hierbij is vermindering van symptomen en verbetering van het zelfbeeld en de interpersoonlijke relaties. DIT heeft daarnaast als doel om een veranderingsproces op gang te brengen waarbij de patiënt instrumenten in handen krijgt waarmee het hem makkelijker wordt om toekomstige problemen te hanteren.

Bij een individuele klachtgerichte behandeling (angst, depressie, SOLK) bestaat de behandeling uit 16 wekelijkse zittingen van drie kwartier. Wordt DIT individueel ingezet bij persoonlijkheidsproblematiek dan betreft het doorgaans een behandeling van 40 zittingen. In groepsverband zijn allerlei varianten mogelijk; bijvoorbeeld 40 wekelijkse zittingen van anderhalf uur of 24 weken in de vorm van een tweedaagse multidisciplinaire dagbehandeling. Voor de exacte duur en opzet van een DIT-behandeling verwijzen we naar de website van de verschillende aanbieders.

Een DIT-behandeling is altijd opgedeeld in een begin-, midden- en eindfase waarbij de beginfase gericht is op engageren en motiveren van de patiënt en het formuleren van een focus. De middenfase bestaat uit het doorwerken van de behandelfocus aan de hand van concrete ervaringen die de patiënt inbrengt in de sessies. De eindfase staat in het teken van stil staan bij wat wel of niet bereikt is, aandachtspunten voor de toekomst en het nemen van afscheid.

Opleiding

De opleiding tot DIT-therapeut bestaat uit een vierdaagse basiscursus, een tweedaagse verdiepingscursus en een succesvol afgerond supervisietraject (minimaal 2, volledig doorlopen DIT-behandeling, gedurende minimaal een jaar bij minimaal 16 supervisiesessies van minimaal 45 of minimaal 90 minuten in geval van groepssupervisie met maximaal 3 supervisanten, inclusief positieve eindbeoordeling). Tevens dient er minimaal 50 uur leertherapie verspreid over een jaar gevolgd te zijn.

Tot december 2024 kunnen cursisten die de opleiding ‘oude stijl’ hebben gevolgd gebruik maken van de overgangsregeling. Zie voor meer informatie: DITnederland.com

 


Meer informatie

Meer informatie is te vinden op website: www.ditnederland.com. Op deze website is ook een uitgebreide literatuurlijst te vinden. Een aantal suggesties:

  • Lemma, A., Target, M., & Fonagy, P. (2011a). Brief Dynamic Interpersonal Therapy: A Clinician’s Guide. In Brief Dynamic Interpersonal Therapy: A Clinician’s Guide.
  • Rao, A. S., Lemma, A., Fonagy, P., Sosnowska, M., Constantinou, M. P., Fijak-Koch, M., & Gelberg, G. (2019). Development of dynamic interpersonal therapy in complex care (DITCC): a pilot study. Psychoanalytic Psychotherapy, 0(0), 1–22.
  • Fonagy, P., Lemma, A., Target, M., O’Keeffe, S., Constantinou, M. P., Ventura Wurman, T., … Pilling, S. (2019). Dynamic interpersonal therapy for moderate to severe depression: a pilot randomized controlled and feasibility trial. Psychological Medicine, (May), 1–10.

Docenten DIT:

 

Opleidingseisen Register DIT
Aanvraagformulier lidmaatschap Register DIT

Overzicht registerleden DIT

Voor een overzicht van de registerleden DIT, kijk in de Ledenlijst