Psychoanalytisch psychotherapeut

Om aan de opleiding te kunnen beginnen bent u ingeschreven in het BIG-register voor psychotherapeuten of begonnen met een opleiding die leidt tot inschrijving in dit register, dan wel de opleiding (volgend) tot psychiater of klinisch psycholoog.

De opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een aan de opleiding voorafgaande kennismakings- en inventarisatieprocedure
  • Een theoretische en technische cursus
  • Educatieve staf
  • Onder supervisie uitgevoerde psychoanalytische psychotherapieën

Kennismakings- en inventarisatieprocedure

In 1 of meerdere gesprekken wordt uw kennis en vaardigheid op het gebied van psychoanalytische psychotherapie in kaart gebracht. Ook eventuele verzoeken om dispensatie voor onderdelen van de opleiding komen hier aan de orde. Als u bijv. al eerder in leerbehandeling bent geweest, wordt een inschatting gemaakt of u in deze psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie een psychoanalytisch proces heeft doorgemaakt.

Uit deze gesprekken volgt een opleidingsadvies, dat een geldigheidsduur van 2 jaar heeft.

Als u nog geen leerbehandeling heeft gevolgd (of geen dispensatie heeft gekregen), bent u hier in ieder geval mee begonnen op het moment dat de theoretische cursus van start gaat. Deze leerbehandeling moet plaatsvinden bij een door de NVPP erkend leeranalyticus/ psychoanalytisch leertherapeut.

lijst leertherapeuten 2018

 


 Theoretische en technische cursus

De theoretische cursus duurt 4 jaar en omvat ongeveer ca. 37 wekelijkse dinsdagavonden (3 uur per avond)

  1. Het eerste jaar is een algemeen jaar en schept het kader van het psychoanalytische denkkader, de indicatiestelling, de diversiteit aan psychoanalytische deeltheorieën en behandelvormen.Vanaf de 17e avond volgt men naast de theoretische cursus ook een technisch seminar. Dit is gericht op de klassieke psychoanalytische psychotherapie en duurt t/m de 6e avond van het 2e jaar. De bedoeling is dat het technisch seminar gegeven wordt door dezelfde docent als die het theorieblok geeft. Het technisch seminar moet gezien worden als oefenperiode aansluitend op het betreffende theorieblok. In het technisch seminar wordt een aantal behandelingen van cursisten gedurende langere tijd gevolgd, waarbij de seminarleider niet alleen de casus superviseert, maar deze ook gebruikt om aspecten van de theorie van de techniek te verduidelijken.
  1. Het tweede jaar gaat over de normale ontwikkeling met aandacht voor de risico factoren en de buffers.In het tweede  jaar wordt de tijd van het technisch seminar alternerend gebruikt voor:(even weken)  6 x technisch seminar;(oneven weken) eerst 6 x baby observatie en 3x GBI practicum. Aan het eind van het jaar in de oneven weken opnieuw 3 x GBI practicum.
  1. In het derde jaar komt eerst de klassieke psychoanalytische behandeling gedurende 6 avonden aan de orde. Dit is een basisvaardigheid die voor iedereen verplicht is en daarom aan de registerbehandelingen vooraf dient te gaan. De 6 x 2 uur klassieke psychoanalytische psychotherapie moet gezien worden als aansluitend bij dan wel een herhaling van wat er in het eerste jaar aan de orde is geweest: de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse psychoanalytische behandelvormen. Daarna komen twee registers aan bod om zich specifiek in te bekwamen, nl. de registers TFP en MBT, inclusief technisch seminar. De diverse registers is gevraagd hun opleiding zodanig aan te passen dat deze 15 x 2 uur als het beginstuk van hun registeropleiding kunnen fungeren, zodat men daarna desgewenst optimaal kan doorstromen naar de vervolgopleiding van de gekozen registers.
  1. In het vierde jaar gaat het om de pathologie, de thematiek van het termineren en een register behandeling naar keuze: DIT, AFT, KPSP, ISTDP, PKJP. Het technisch seminar is gericht op de gekozen registerbehandeling(en).

Verdere informatie is te vinden in het vernieuwde opleidingscurriculum

De wijze waarop elk onderdeel wordt getoetst wordt door de docent vastgesteld.

 


 Educatieve staf

De educatieve staf is een praktijkstage in onderzoek en indicatiestelling voor psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie. Onderdeel hiervan is deelname aan de training in de afname van het Gehechtheids Biografisch Interview (GBI).


 Supervisie

De supervisie betreft tenminste vijf psychotherapieën bij minimaal drie verschillende, door de NVPP erkende gewone dan wel register-supervisoren.

Het totaal aantal supervisie-uren bedraagt tenminste 125.

In het kader van de opleiding verricht u tenminste 500 uur psychoanalytische psychotherapie onder supervisie. In ieder geval voor het derde cursusjaar bent u hiermee begonnen.


Vrijstellingen

Voor een aantal zaken kunt u vrijstellingen krijgen. Globaal betreft dit de volgende onderdelen. Indien u een psychoanalyse/psychoanalytische psychotherapie heeft ondergaan, waarin naar het oordeel van de toelatingscommissie een psychoanalytisch proces heeft plaatsgevonden, kan door de toelatingscommissie ontheffing van de leerbehandeling, zoals die is omschreven in de statuten, worden verleend.

Voor supervisie kunt u voor maximaal 85 van de 125 uur vrijstelling krijgen, als u deze supervisies gehad heeft in het kader van een (basis)opleiding, die door de toelatingscommissie is geaccrediteerd en als de supervisoren door de NVPP erkend zijn.

 


Aanmelden

U kunt schriftelijk uw belangstelling kenbaar maken voor het volgen van de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut bij het secretariaat van de NVPP. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van uw curriculum vitae, waarin naast de gebruikelijke biografische gegevens, informatie wordt verschaft over uw kennis en vaardigheden op het gebied van de psychotherapie, alsmede uw motivatie tot het volgen van de opleiding, en over een eventueel reeds eerder doorgemaakte psychoanalytische (leer)therapie of psychoanalyse.


Kosten

De kosten van de kennismakingsprocedure bedragen € 175,00.

De kosten van de theoretische en technische cursus zijn ca. € 2500,00 per jaar. De kosten van leertherapie en supervisies zijn hier niet bij inbegrepen.

Als u toegelaten bent tot de opleiding wordt u automatisch aspirant lid van de NVPP. De jaarlijkse contributie is € 130,00 en de kosten van het hierbij horende abonnement op het Tijdschrift voor Psychoanalyse € 65,00.


Overige informatie

De uitgewerkte regelingen kunt u vinden in het opleidingsreglement, het huishoudelijk reglement en het toelatingsreglement tot het lidmaatschap van de vereniging.

In principe start er ieder jaar in september een nieuwe opleidingsgroep in Amsterdam. De cursus in Amsterdam vindt plaats op dinsdagavond (18.30 – 21.30 uur). Ook in Groningen en Eindhoven is in 2016 een opleidingsgroep van start gaan: of en wanneer dit nogmaals zal gebeuren hangt o.a. af van de belangstelling in die regio’s.

Per opleidingsjaar wordt accreditatie aangevraagd bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).