Psychoanalytisch psychotherapeut

Om aan de opleiding te kunnen beginnen bent u ingeschreven in het BIG-register voor psychotherapeuten of begonnen met een opleiding die leidt tot inschrijving in dit register, dan wel de opleiding (volgend) tot psychiater of klinisch psycholoog.

Psychiaters en klinisch psychologen die na 1998 zijn opgeleid zijn wel bevoegd en bekwaam om psychotherapie uit te oefenen, maar mogen zich alleen dan (psychoanalytisch) psychotherapeut noemen, als zij tevens staan ingeschreven in het BIG-register voor psychotherapeuten en hiervoor zelf een aanvraag hebben ingediend.

De opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een aan de opleiding voorafgaande kennismakings- en inventarisatieprocedure
  • Een theoretische en technische cursus
  • Practicum indicatiestelling
  • Onder supervisie uitgevoerde psychoanalytische psychotherapieën
  • Een eigen leertherapie

In de praktische wegwijzer NVPP opleiding is een samenvatting van opleidingseisen en bijhorende regels en procedures te vinden.


Kennismakings- en inventarisatieprocedure

In 1 of meerdere gesprekken wordt uw kennis en vaardigheid op het gebied van psychoanalytische psychotherapie in kaart gebracht. Ook eventuele verzoeken om dispensatie voor onderdelen van de opleiding komen hier aan de orde.

Uit deze gesprekken volgt een opleidingsadvies, dat een geldigheidsduur van 2 jaar heeft.

Als u nog geen leerbehandeling heeft gevolgd (of geen dispensatie heeft gekregen), bent u hier in ieder geval mee begonnen op het moment dat u met de eerste opleidingstherapieën onder supervisie begint. Deze leerbehandeling moet plaatsvinden bij een door de NVPP erkend leeranalyticus/ psychoanalytisch leertherapeut (PVL)

lijst leertherapeuten 2021


Theoretische en technische cursus

De theoretische cursus duurt 4 jaar en omvat ongeveer ca. 37 wekelijkse dinsdagavonden (3 uur per avond)

  1. Het eerste jaar is een algemeen jaar en schept het kader van het psychoanalytische denkkader, de indicatiestelling, de diversiteit aan psychoanalytische deeltheorieën en behandelvormen.Vanaf de 17e avond volgt men naast de theoretische cursus ook een technisch seminar. Dit is gericht op de klassieke psychoanalytische psychotherapie en duurt t/m de 6e avond van het 2e jaar. De bedoeling is dat het technisch seminar gegeven wordt door dezelfde docent als die het theorieblok geeft. Het technisch seminar moet gezien worden als oefenperiode aansluitend op het betreffende theorieblok. In het technisch seminar wordt een aantal behandelingen van cursisten gedurende langere tijd gevolgd, waarbij de seminarleider niet alleen de casus superviseert, maar deze ook gebruikt om aspecten van de theorie van de techniek te verduidelijken.
  1. Het tweede jaar gaat over de normale ontwikkeling met aandacht voor de risico factoren en de buffers.In het tweede  jaar wordt de tijd van het technisch seminar alternerend gebruikt voor:(even weken)  6 x technisch seminar;(oneven weken) eerst 6 x baby observatie en 3x GBI practicum. Aan het eind van het jaar in de oneven weken opnieuw 3 x GBI practicum.
  1. In het derde jaar komt eerst de klassieke psychoanalytische behandeling gedurende 6 avonden aan de orde. Dit is een basisvaardigheid die voor iedereen verplicht is en daarom aan de registerbehandelingen vooraf dient te gaan. De 6 x 2 uur klassieke psychoanalytische psychotherapie moet gezien worden als aansluitend bij dan wel een herhaling van wat er in het eerste jaar aan de orde is geweest: de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse psychoanalytische behandelvormen. Daarna komen twee registers aan bod om zich specifiek in te bekwamen, nl. de registers TFP en MBT, inclusief technisch seminar. De diverse registers is gevraagd hun opleiding zodanig aan te passen dat deze 15 x 2 uur als het beginstuk van hun registeropleiding kunnen fungeren, zodat men daarna desgewenst optimaal kan doorstromen naar de vervolgopleiding van de gekozen registers.
  1. In het vierde jaar gaat het om de pathologie, de thematiek van het termineren en een register behandeling naar keuze: DIT, AFT, KPSP, ISTDP, PKJP. Het technisch seminar is gericht op de gekozen registerbehandeling(en).

Verdere informatie is te vinden in het vernieuwde opleidingscurriculum

De wijze waarop elk onderdeel wordt getoetst wordt door de docent vastgesteld.


Practicum Indicatiestelling

Vanaf het 2e cursusjaar neemt men deel aan deze bijeenkomsten, om te oefenen in onderzoek en indicatiestelling voor psychoanalytische psychotherapie. Gedurende de opleiding presenteert iedere opleidingskandidaat drie keer een casus in dit practicum, drie keer is men coreferent bij een andere casus en eveneens drie keer maakt men een stafverslag. Daarnaast is onderdeel van de opleiding een  training in de afname van het Gehechtheids Biografisch Interview (GBI).


Supervisie

De supervisie betreft tenminste vijf psychotherapieën bij minimaal drie verschillende, door de NVPP erkende supervisoren. Iedere supervisie dient minimaal 2 jaar te duren.

Het totaal aantal supervisie-uren bedraagt tenminste 125.

In het kader van de opleiding verricht u tenminste 500 uur psychoanalytische psychotherapie onder supervisie. In ieder geval voor het derde cursusjaar bent u hiermee begonnen.


Eigen leertherapie

Onderdeel van de opleiding is een eigen leertherapie van minstens 2 keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch leertherapeut. Deze leertherapie start parallel aan het begin van de eerste  opleidingstherapieën onder supervisie.


Vrijstellingen

Voor een aantal zaken kunt u vrijstellingen krijgen. Globaal betreft dit de volgende onderdelen.

Indien de kandidaat in een eerder stadium een psychoanalytische leertherapie van minimaal dezelfde frequentie en duur heeft gevolgd (of volgt) bij een psychoanalytisch psychotherapeut of een psychoanalyticus, kan door de toelatingscommissie ontheffing van de leerbehandeling worden verleend.

Voor supervisie kunt u voor maximaal 85 van de 125 uur vrijstelling krijgen, als u deze supervisies gehad heeft in het kader van een (basis)opleiding, die door de toelatingscommissie is geaccrediteerd en als de supervisoren door de NVPP erkend zijn.


Aanmelden

U kunt schriftelijk uw belangstelling kenbaar maken voor het volgen van de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut bij het secretariaat van de NVPP. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van uw curriculum vitae, waarin naast de gebruikelijke biografische gegevens, informatie wordt verschaft over uw kennis en vaardigheden op het gebied van de psychotherapie, alsmede uw motivatie tot het volgen van de opleiding, en over een eventueel reeds eerder doorgemaakte psychoanalytische (leer)therapie of psychoanalyse.


Kosten

De kosten van de kennismakingsprocedure bedragen € 175,00.

De kosten van de theoretische en technische cursus zijn ca. € 2600,00 per jaar. De kosten van leertherapie en supervisies zijn hier niet bij inbegrepen.

Als u toegelaten bent tot de opleiding wordt u automatisch aspirant lid van de NVPP. De jaarlijkse contributie is € 130,00 en de kosten van het hierbij horende abonnement op het Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen  € 65,00.


Overige informatie

De uitgewerkte regelingen kunt u vinden in het opleidingsreglement, het huishoudelijk reglement en het toelatingsreglement tot het lidmaatschap van de vereniging.

In principe start er ieder jaar in september een nieuwe opleidingsgroep in Amsterdam. De cursus in Amsterdam vindt plaats op dinsdagavond (18.30 – 21.30 uur). Ook in Groningen en Eindhoven is in 2016 een opleidingsgroep van start gaan: of en wanneer dit nogmaals zal gebeuren hangt o.a. af van de belangstelling in die regio’s.

Per opleidingsjaar wordt accreditatie aangevraagd bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Kwaliteitsregister Psychotherapie.