Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Opleiding tot supervisor NVPP

dakje

De opleiding tot supervisor is bedoeld voor leden van de NVPP die zich willen bekwamen in het geven van supervisie in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie, zowel op het niveau van de opleidingen tot psychotherapeut of psychiater als ook op het niveau van de specialistische opleiding van de NVPP. Bij voldoende belangstelling zal per september 2023 of januari 2024 weer een volgende opleiding van start gaan.

Opzet van de opleiding

De opleiding tot supervisor bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur, met 8-12 deelnemers. Inhoud:

 • De theorie van de techniek van het superviseren.
 • Technisch seminar, waarin de deelnemers supervisies inbrengen die ze zelf verrichten (meta-supervisie in de groep).
Toelating

Om aan deze opleiding te beginnen dient men:

 • Minimaal 2 jaar gewoon lid zijn van de NVPP.
 • Minimaal 5 jaar zijn ingeschreven in het BIG register voor psychotherapeuten, psychiaters of klinisch psychologen.
 • Minimaal 8 uur per week  gemiddeld werkzaam zijn als psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog in het verrichten van psychotherapeutische behandeling.
 • Bij start van de opleiding dient men supervisanten in supervisie te hebben. Dit kunnen aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en/of psychologen zijn.
 • Bij start van de opleiding moet men duidelijke afspraken met één supervisant gemaakt hebben. Deze supervisie wordt door de NVPP erkend en telt dus mee voor het verkrijgen van het lidmaatschap.
Accreditatie door NVP en NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hebben de supervisor opleiding van de NVPP geaccrediteerd. Na het succesvol afronden hiervan kan men zich ook aanmelden voor opname in genoemde supervisoren-registers.

Kosten

De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 10 deelnemers zullen de kosten ongeveer 1800 euro zijn.

Aanmelding, kennismakingsprocedure en erkenning

U kunt uw belangstelling kenbaar maken voor het volgen van de opleiding tot supervisor bij het secretariaat van de NVPP.

Voor toelating tot de opleiding vinden een of twee kennismakingsgesprekken plaats met een van de docenten. Hierna zal de supervisorenopleidings-commissie (SOC) het bestuur adviseren over de toelating tot de opleiding en over de erkenning als supervisor na het afronden van de opleiding.

Herregistratie en bijscholing

Na het verkrijgen van de registratie als NVPP supervisor moet elke vijf jaar een herregistratie plaatsvinden. De herregistratieregeling van de NVPP sluit aan bij de herregistratie eisen van de NVP, zodat een herregistratie bij de NVPP automatisch voldoet aan de door de NVP gestelde eisen.

Voor herregistratie moet aangetoond worden dat men BIG geregistreerd is in het eigen beroep, met de aantekening dat er sprake is van actuele ervaring met daadwerkelijke patiëntcontacten psychoanalytische psychotherapie.

Eisen voor herregistratie als supervisor:

 • er is deelgenomen aan activiteiten die gericht zijn op kwaliteits-bevordering en/of het bevorderen van het functioneren als supervisor, in de vorm van:
 • bij- en nascholing op het gebied van supervisie psychoanalytische psychotherapie, minimaal 2 dagdelen per 5 jaar, of
 • minimaal één keer per 5 jaar deelname aan een bijeenkomst waar de onderlinge toetsing als supervisor psychoanalytische psychotherapie centraal staat, of
 • het geven van scholing over supervisie psychoanalytische psychotherapie (minimaal 2 dagdelen per 5 jaar), of
 • minimaal 10 intervisiebijeenkomsten per 5 jaar met andere geregistreerde supervisoren, gericht op het geven van supervisie psychoanalytische psychotherapie, of
 • andere activiteiten op het terrein van supervisie (zoals het schrijven van artikelen). Dit ter beoordeling van de supervisoren-opleidingscommissie (SOC);
 • er minimaal 50 uur (groeps)supervisie psychoanalytische psychotherapie moet zijn gegeven aan tenminste twee supervisanten (met een registratie als psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog, of GZ psycholoog, of in opleiding voor één van voornoemde beroepen), met een positieve beoordeling door deze supervisanten (aan te tonen door een ingevulde Supervisieverklaring, of Eindverklaring Leersupervisie);


Overige bepalingen:

 • na het verlopen van de registratietermijn als supervisor NVPP tellen gegeven supervisies aan psychoanalytisch psychotherapeuten in opleiding (NVPP) niet meer mee.
 • indien men op het moment van beoordeling (nog) niet aan de eisen voor herregistratie voldoet, blijft de registratie als supervisor nog 6 maanden actief, zodat men alsnog de mogelijkheid heeft om aan de gestelde eisen te voldoen. In deze periode mogen geen nieuwe supervisies worden gestart.
 • Als men meer tijd nodig heeft om aan de gestelde eisen voor herregistratie te voldoen dient een verzoek hierover aan het bestuur te worden voorgelegd.