Supervisor

De NVPP was een van de eerste specialistische psychotherapie verenigingen, die begreep dat een begaafde therapeut niet automatisch begaafd is als supervisor, maar dat deze activiteit ook gedeeltelijk andere vaardigheden vergt, die systematisch aan te leren zijn.

Daartoe organiseert de NVPP sinds 1989 een opleiding voor haar eigen supervisoren.

Indien er voldoende belangstelling is, zal ook medio 2017 of januari 2018 een nieuwe NVPP supervisorenopleiding van start gaan.


Doelgroep:

leden van de NVPP die:

–       minimaal 2 jaar lid zijn van de NVPP, en

–       minimaal 5 jaar zijn ingeschreven in BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog, én

–       gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen), én

–       ten tijde van de cursus aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en/of psychologen in supervisie hebben. Met supervisie onder supervisie kan worden begonnen indien er minimaal 1 dagdeel van de cursus is gevolgd.

 


Doelstelling:

Het ontwikkelen van een professionele stijl van superviseren van de diverse vormen van psychoanalytische psychotherapieën, zowel op het niveau van de basisopleidingen tot psychotherapeut of psychiater, als ook op het niveau van de NVPP opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut op specialistisch niveau.


 

Inhoud opleiding:

De opleiding zal bestaan uit 12 bijeenkomsten van 4 uur:

– een theoretisch gedeelte, waarin de techniek van het superviseren onder verschillende omstandigheden en de te verwachte moeilijkheden aan bod zullen komen.

– een technisch seminar, waarin de deelnemers in 2 subgroepen supervisies inbrengen die zij zelf verrrichten (meta-supervisie in de groep).


 

 

Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

Voor toelating tot de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats met een van de docenten. In geval van twijfel kan er een tweede gesprek plaatsvinden.

Als u belangstelling heeft om aan deze supervisorenopleiding mee te doen (en u heeft dit nog niet eerder doorgegeven), dan verzoeken we u dat vóór 1 februari 2017 kenbaar te maken via info@nvpp.nl

Vervolgens zal een kennismakingsgesprek met een lid van de supervisoren opleidingscommissie plaatsvinden, waarin ieders ervaring en leerbehoefte geïnventariseerd zullen worden.

De supervisorenopleidingscommissie (SOC) adviseert het bestuur over de toelating tot de opleiding en de erkenning als supervisor.

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 10 deelnemers zullen de kosten ongeveer 1800 euro zijn, bij 6 deelnemers zullen de kosten ongeveer 2700 euro zijn.

De kandidaat-supervisor moet bij het begin van de opleiding duidelijke afspraken met één supervisant gemaakt hebben. Deze supervisie wordt door de NVPP erkend en telt voor de supervisant mee voor het verkrijgen van het gewone lidmaatschap van de NVPP.


Accreditatie door de NVP en de NVvP

De NVP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hebben onze supervisorenopleidingen geaccrediteerd, zodat men na het succesvol afronden hiervan zich ook kan aanmelden voor opname in genoemde supervisorenregisters.


Herregistratie en bijscholing

Het bestuur van de NVPP heeft in juni 2014 een herregistratieregeling voor supervisoren ontworpen, die nauw aansluit bij de door de NVP gestelde eisen, zodat men – als men voor de NVPP-herregistratie geregistreerd is – ook automatisch voldoet aan de door de NVP gestelde eisen.

Algemeen

Na het verkrijgen van de registratie als supervisor NVPP moet elke vijf jaar een herregistratie plaatsvinden.

Hierbij moet aangetoond worden dat:

  • men BIG geregistreerd is in het eigen beroep, met de aantekening dat er sprake is van actuele ervaring met daadwerkelijke patiëntcontacten psychoanalytische psychotherapie;

eisen voor herregistratie als supervisor:

  • is deelgenomen aan activiteiten die gericht zijn op kwaliteitsbevordering en/of het bevorderen van het functioneren als supervisor, in de vorm van:
  • bij- en nascholing op het gebied van supervisie, minimaal 2 dagdelen per 5 jaar, of
  • minimaal één keer per 5 jaar deelname aan een bijeenkomst waar de onderlinge toetsing als supervisor centraal staat, of
  • het geven van scholing over supervisie (minimaal 2 dagdelen per 5 jaar), of
  • minimaal 10 intervisiebijeenkomsten per 5 jaar met andere geregistreerde supervisoren, gericht op het geven van supervisie, of
  • andere activiteiten op het terrein van supervisie (zoals het schrijven van artikelen). Dit ter beoordeling van de Supervisoren OpleidingsCommissie (SOC);
  • er minimaal 50 uur (groeps)supervisie psychoanalytische psychotherapie moet zijn gegeven aan tenminste twee supervisanten (met een registratie als psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog, of GZ psycholoog, of in opleiding voor één van voornoemde beroepen), met een positieve beoordeling door deze supervisanten (aan te tonen door een ingevulde Supervisieverklaring, of Eindverklaring Leersupervisie);