Supervisor

De NVPP was een van de eerste specialistische psychotherapie verenigingen, die begreep dat een begaafde therapeut niet automatisch begaafd is als supervisor, maar dat deze activiteit ook gedeeltelijk andere vaardigheden vergt, die systematisch aan te leren zijn.

Daartoe organiseert de NVPP sinds 1989 een opleiding voor haar eigen supervisoren.

Begin 2018 is een nieuwe supervisorenopleiding van start gegaan. Belangstellenden voor een volgende opleiding kunnen zich bij het secretariaat van de NVPP melden.


Doelgroep:

leden van de NVPP die:

–       minimaal 2 jaar lid zijn van de NVPP, en

–       minimaal 5 jaar zijn ingeschreven in BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog, én

–       gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen), én

–       ten tijde van de cursus aspirant of geregistreerde psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en/of psychologen in supervisie hebben. Met supervisie onder supervisie kan worden begonnen indien er minimaal 1 dagdeel van de cursus is gevolgd.

 


Doelstelling:

Het ontwikkelen van een professionele stijl van superviseren van de diverse vormen van psychoanalytische psychotherapieën, zowel op het niveau van de basisopleidingen tot psychotherapeut of psychiater, als ook op het niveau van de NVPP opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut op specialistisch niveau.


 

Inhoud opleiding:

De opleiding zal bestaan uit 12 bijeenkomsten van 4 uur:

– een theoretisch gedeelte, waarin de techniek van het superviseren onder verschillende omstandigheden en de te verwachte moeilijkheden aan bod zullen komen.

– een technisch seminar, waarin de deelnemers in 2 subgroepen supervisies inbrengen die zij zelf verrrichten (meta-supervisie in de groep).


Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

Voor toelating tot de opleiding vindt een kennismakingsgesprek plaats met een van de docenten. In geval van twijfel kan er een tweede gesprek plaatsvinden.

In dit kennismakingsgesprek wordt ieders ervaring en leerbehoefte geïnventariseerd.

De supervisorenopleidingscommissie (SOC) adviseert het bestuur over de toelating tot de opleiding en de erkenning als supervisor.

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 10 deelnemers zullen de kosten ongeveer 1800 euro zijn, bij 6 deelnemers zullen de kosten ongeveer 2700 euro zijn.

De kandidaat-supervisor moet bij het begin van de opleiding duidelijke afspraken met één supervisant gemaakt hebben. Deze supervisie wordt door de NVPP erkend en telt voor de supervisant mee voor het verkrijgen van het gewone lidmaatschap van de NVPP.


Accreditatie door de NVP en de NVvP

De NVP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hebben onze supervisorenopleidingen geaccrediteerd, zodat men na het succesvol afronden hiervan zich ook kan aanmelden voor opname in genoemde supervisorenregisters.


Herregistratie en bijscholing

Het bestuur van de NVPP heeft in juni 2014 een herregistratieregeling voor supervisoren ontworpen, die nauw aansluit bij de door de NVP gestelde eisen, zodat men – als men voor de NVPP-herregistratie geregistreerd is – ook automatisch voldoet aan de door de NVP gestelde eisen.

Algemeen

Na het verkrijgen van de registratie als supervisor NVPP moet elke vijf jaar een herregistratie plaatsvinden.

Hierbij moet aangetoond worden dat:

 • men BIG geregistreerd is in het eigen beroep, met de aantekening dat er sprake is van actuele ervaring met daadwerkelijke patiëntcontacten psychoanalytische psychotherapie;

eisen voor herregistratie als supervisor:

 • is deelgenomen aan activiteiten die gericht zijn op kwaliteitsbevordering en/of het bevorderen van het functioneren als supervisor, in de vorm van:
 • bij- en nascholing op het gebied van supervisie psychoanalytische psychotherapie, minimaal 2 dagdelen per 5 jaar, of
 • minimaal één keer per 5 jaar deelname aan een bijeenkomst waar de onderlinge toetsing als supervisor psychoanalytische psychotherapie centraal staat, of
 • het geven van scholing over supervisie psychoanalytische psychotherapie (minimaal 2 dagdelen per 5 jaar), of
 • minimaal 10 intervisiebijeenkomsten per 5 jaar met andere geregistreerde supervisoren, gericht op het geven van supervisie psychoanalytische psychotherapie, of
 • andere activiteiten op het terrein van supervisie (zoals het schrijven van artikelen). Dit ter beoordeling van de Supervisoren OpleidingsCommissie (SOC);
 • er minimaal 50 uur (groeps)supervisie psychoanalytische psychotherapie moet zijn gegeven aan tenminste twee supervisanten (met een registratie als psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog, of GZ psycholoog, of in opleiding voor één van voornoemde beroepen), met een positieve beoordeling door deze supervisanten (aan te tonen door een ingevulde Supervisieverklaring, of Eindverklaring Leersupervisie);

 

Overige bepalingen:

 • na het verlopen van de registratietermijn als supervisor NVPP tellen gegeven supervisies aan psychoanalytisch psychotherapeuten in opleiding (NVPP) niet meer mee.
 • indien men op het moment van beoordeling (nog) niet aan de eisen voor herregistratie voldoet aan de eisen voor herregistratie blijft de registratie als supervisor nog 6 maanden actief, zodat men alsnog de mogelijkheid heeft om aan de gestelde eisen te voldoen. In deze periode mogen geen nieuwe supervisies worden gestart.
 • Als men meer tijd nodig heeft om aan de gestelde eisen voor herregistratie te voldoen dient een verzoek hierover aan het bestuur te worden voorgelegd.